Skarżysko-Kamienna, ul. Ponurego 178         +48 606 431 696         ksiegowa@ep-kancelaria.pl
Gwarantem profesjonalności prowadzonych ksiąg jest wiedza i doświadczenie założycielki Kancelarii dr Edyty Piątek oraz członków zespołu. Zespół to:
 • dr Edyta Piątek
 • Anna Bukowicz
 • Karolina Puskarz

W swojej piętnastoletniej praktyce Edyta Piątek jako Dyrektor finansowy, Głowna Księgowa oraz Partner w Spółach polskiego prawa handlowego oraz podmiotach zagranicznych wraz ze swoim Zespołem odpowiadała za:
 • nadzór i prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem płynności;
 • kontrole poziomu i celowości kosztów;
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku wyników, przepływów środków pieniężnych; sporządzanie „zadaniowych” analiz finansowych firmy (np.: rentowności, rotacji, marży wynikowej, wskaźników płynności, itp.);
 • nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw kadrowo-płacowych;
 • prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji ZUS, PIT, CIT, VAT;
 • przygotowywanie dokumentów dla Urzędu Skarbowego, banków i innych instytucji w zależności od potrzeb;
 • prowadzenie całokształtu spraw i reprezentowania firmy w kontaktach z Urzędem Skarbowym, UKS, ZUS, PIP, PIH, sądami, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, firmami leasingowymi oraz kancelariami notarialnymi i prawnymi;
 • współprace z bankami i przygotowywanie dokumentacji kredytowej, negocjowanie umów z bankami;
 • nadzór nad rozliczeniami dotyczącymi kontrahentów oraz analizowanie statystyki obrotów; prowadzenie całokształtu spraw związanych z windykacją należności i sprzedażą wierzytelności;
 • administrowanie prawidłowym przepływem informacji i obiegiem dokumentów księgowych, magazynowych, sprawozdawczych i rozliczeniowych;
 • nadzór nad rozliczeniami związanymi z działalnością inwestycyjną;
 • przygotowywanie dokumentów w zakresie całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem dotacji z UE;
 • inicjowanie zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania;
Edyta Piątek jako Biegły Sądowy przygotowuje opinie z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw na potrzeby Sądów i Prokuratur. Założycielka Kancelarii jako pracownik naukowy i trener jest autorką licznych publikacji i projektów badawczych.  

Wybrane artykuły:

 1. Edyta Piątek, Konat-Staniek Magdalena; Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego, 2016; ISSN: 2083-8611, Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zeszyt 299, strony 88-106; pkt. 10
 2. Magdalena Konat-Staniek, Edyta Piątek; Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem, 2017; ISSN: 2450-7741, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, tom 88, zeszyt 4/2017, strony 375.
 3. Edyta Piątek, Magdalena Konat-Staniek; Restrukturyzacja – aspekt społeczny i ekonomiczny; 2017; ISSN: 2081-2345, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, tom II – II, zeszyt 1/2017, strony 403; 9.0 pkt.
 4. Edyta Piątek, Magdalena Konat-Staniek; Public Aid As Part of Restructuring Procedure: Private Creditor Test Exemplified by Limited Liability Company Under Restructuring, Economic and Environmental Studies, Vol. 18, No 2 (46/2018), 795-807, June 2018. ISSN: 1642-2597
 5. Piątek E., ”Rachunkowość. Zasady. Elementy”. PIS Agencja Wydawnicza i Poligraficzna, 2015, s. 1 – 198, ISBN: 9788363423193.
 6. Piątek E., „Polityka bilansowa grupy kapitałowej”. Wydawnictwo CeDeWu, 2007.
 7. Piątek E., „Sytuacja majątkowo-finansowa branży logistycznej w dobie kryzysu., Logistyka Zeszyt: 4, s. 9185-9194, ISSN: 1231-5478.
 8. Piątek E., „Zdolność kapitałowa branży logistycznej do realizacji inwestycji polegających na budowie centrów logistycznych”, Logistyka Zeszyt: 4, s. 9175-9184. ISSN: 1231-5478.
 9. Piątek E., „Sytuacja majątkowo – finansowa przedsiębiorstw logistycznych województwa świętokrzyskiego w dobie kryzysu gospodarczego”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Tom: Nr 99 (2012), s. 373 – 382, ISSN: 2081-6979.
 10. Piątek E., „Rachunek kosztów logistyki na przykładzie przedsiębiorstwa Alma Alpinex S.A., Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae” Zeszyt: 1, s. 59-69, ISSN: 2081-2345,
 11. Piątek E., „Koszty inwestycji w centrum logistyczne na przykładzie Świętokrzyskiego Centrum Logistyki i Dystrybucji Alma Alpinex S.A.” „Miscellanea Oeconomicae” Zeszyt: 1, s. 43-48, ISSN: 2081- 2345.
 12. Piątek E., „Rozwój bazy magazynowej w Polsce”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, nr 1 (2) 2016, ISSN: 2450-8055.
 13. Piątek E., Katedra Ekonomii i Zarządzania, 10 lat Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego 2001-2011, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011;
 14. Piątek E., Działalność gospodarcza jako alternatywa kierowniczego stanowiska (formy opodatkowania własnej działalności, w: Kobieta – naukowiec – przedsiębiorca, pod red. E. Grzegorzewska-Ramocka, Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2011;
 15. Piątek E., Analiza finansowa jednostek powiązanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Nauki Ekonomiczne, 2009, nr 9, s.59.
 16. Wykorzystywanie dofinansowania z UE jako szansa modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw w książce: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom: Tom 1, Strony: 116-127, 2015;
 17. Lean accounting a idea społecznej odpowiedzialności biznesu, w książce: Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. ŚWIAT – POLSKA – REGION ŚWIĘTOKRZYSKI, Strony: 138-148, Opublikowano: 2014;
 18. Piątek E., Podatek dochodowy od osób fizycznych w polityce fiskalnej Polski w okresie transformacji ustrojowej, w książce: Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat- Polska-Region Świętokrzyski, Strony: 84-96, Opublikowano: 2014;
 19. Piątek E., Due diligence – źródła danych do analizy, w czasopiśmie: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyt: 74, Strony: 653-660: 2015;
 20. Koncepcja modelu rachunek kosztów działań w uczelni wyższej w czasopiśmie: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyt: 110, Strony: 97-119, Ilona Dziedzic-Jagocka, Edyta Piątek, Opublikowano: 2015;
 21. Piątek E., Płynność finansowa – dylematy biegłego sądowego, w czasopiśmie: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyt: 73, Strony: 87-97, Ilona Dziedzic-Jagocka, Edyta Piątek, Opublikowano: 2015;
 22. E. Piątek, „Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego”, Zeszyty Naukowe, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyt nr 299, Katowice 2016,
 23. E. Piątek, „Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 4/2017(88), cz.1, Szczecin 2017,
 24. Edyta Piątek; Użyteczność sprawozdawczości małych podmiotów w weryfikacji ich sytuacji finansowej; 2016; ISSN:1506-2635, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, tom 30, zeszyt 2/2016, strony 81-99; 9.0 pkt.
 25. Ilona Dziedzic-Jagocka, Edyta Piątek; Lean accounting a idea społecznej odpowiedzialności biznesu; 2014; w monografii: Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Świat-PolskaRegion Świętokrzyski, ISBN: 978-83-63423-10-0; 2.50 pkt.
 26. Edyta Piątek, Magdalena Konat-Staniek; Restrukturyzacja – aspekt społeczny i ekonomiczny; 2017; ISSN: 2081-2345, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, tom II – II, zeszyt 1/2017, strony 403; 9.0 pkt.
 27. Edyta Piątek, Magdalena Konat-Staniek; Public Aid As Part of Restructuring Procedure: Private Creditor Test Exemplified by Limited Liability Company Under Restructuring, Economic and Environmental Studies, Vol. 18, No 2 (46/2018), 795-807, June 2018. ISSN: 1642-2597. Piątek, Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Warszawa 2007;

Prace badawcze:

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego Narodowego Centrum Badań w ramach projektu OPUS 14, pt.: Mapa restrukturyzacji, 2017/27/B/HS4/00226;
 2. Praca statutowa Kryzys gospodarczy w branży budowlanej i logistycznej, 04.0.09.00/2.01.01.01.0005 MNSP.ZKEZ.16.005, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, kierownik pracy: dr Edyta Piątek;
 3. Praca statutowa nr 4.18/7.14 realizowana w latach 2012-2014 zatytułowana „Rachunkowość w czasie kryzysu” Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, kierownik pracy: dr Edyta Piątek;
 4. E. Piątek, Analiza ekonomiczna grup kapitałowych w Polsce, Badania własne, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, czerwiec 2006 – 2008, nr 4.10/8.76;

Osiągnięcia zawodowe:

Przygotowanie i bezpośrednie doradztwo w zakresie restrukturyzacji:
 1. Plan restrukturyzacyjny oraz nadzór finansowy dla Grupy Sadowniczej „Owoc Sandomierski” sp. z o.o. w restrukturyzacji, będącego od dnia 02.01.2017 r. w stanie postępowania sanacyjnego, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygnatura: V GRs 1/17
 2. Plan restrukturyzacyjny dla Edwarda Sito prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Sito Edward w restrukturyzacji, z siedzibą w Leszczynach będącej od dnia 19.07.2017 r. w stanie przyspieszone postępowania układowego, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygnatura: V GR 10/16,
 3. Wstępnym planem restrukturyzacyjnym dla spółki PWT, z siedzibą w Warszawie.
Przygotowanie testów prywatnego wierzyciela w następujących restrukturyzacjach:
 1. Dom Chleba sp. z o.o. sp. k. w restrukturyzacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej;
 2. Ekotechnika Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Kielcach;
 3. Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp z o. o. w restrukturyzacji;
 4. Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w restrukturyzacji w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 5. Zakład Budowlany Sito Edward w restrukturyzacji z siedzibą w Leszczynach;
 6. ABC Meble Sp z o. o. w restrukturyzacji w Warszawie;
Przygotowanie wycen przedsiębiorstw:
 • Metodami dochodowymi
 • Metodami majątkowymi
 • Metodami mieszanymi
Prowadzenie licznych (ponad 150) ekspertyz i opinii z zakresu zarządzania i ekonomiki. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstw:
 1. Rachunkowość, Podstawy rachunkowości, Rachunkowość komputerowa, Rachunkowość zarządcza, Rachunkowość podatkowa, Rachunek kosztów dla inżynierów, Rachunkowość międzynarodowa,
 2. Analiza finansowa, Wycena przedsiębiorstw
 3. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,

Udział w wybranych konferencjach:

 1. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie finansami, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje 2012;
 2. Konferencja Kobieta – naukowiec – przedsiębiorca, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa Kielce 2011;
 3. XI Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Ekonomia – Technika – Zarządzania, Kielce 2008;
 4. IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy, 17-19 maja 2004 r. Serock k. Warszawy;
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie w zmiennych warunkach otoczenia, organizowana przez Katedrę Ekonomii i Finansów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach w dniach 6-7 listopada 2002 roku;
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Międzynarodowe standardy rachunkowości w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Rzeszów 2002;
Kontakt

Kancelaria Księgowa
dr Edyta Piątek Sp. z o.o.

ul. Ponurego 178

26-110 Skarżysko-Kamienna


Kielce

ul. Starodomaszowska 20, 

Kierownik Biura: 

            Agnieszka Anioł 

       kielce@ep-kancelaria.pl 

       +48 535 352 275


Skarżysko-Kamienna

ul. Sokola 4 (SDH Bartek),
Kierownik Biura:  

            Anna Bukowicz 

        skarzysko@ep-kancelaria.pl 

       +48 500 064 786